Opłaty bankowe

Podstawowe opłaty jakie ponosi klient podczas podjęcia decyzji o kredycie gotówkowym to prowizja, odsetki i ubezpieczenie. Każde z nich ma inne znaczenie, jednak wspólnie wpływają na całkowity koszt kredytu gotówkowego.

Odsetki

Stanowią podstawowy koszt kredytu i są główną częścią spłaty takiego zobowiązania. Określane są w w skali roku, a ich wysokość zależy przede wszystkim od kwoty kredytu. Im wyższy kredyt gotówkowy, tym wyższe też odsetki do spłaty. Na początku spłaty kredytu bank udzielający zobowiązania będzie pobierał więcej należności z tytułu odsetek, aniżeli kapitału. W późniejszym czasie ten trend ulega odwróceniu i to kapitał jest pobierany w wyższej części. Warto też wiedzieć, że to wybór oprocentowania ma duży wpływ na wysokość kosztów kredytu podczas całego okresu pozostającego do spłaty. Zarówno oprocentowanie zmienne jak też oprocentowanie stałe ma swoje wady i zalety. Jeśli w trakcie obowiązywania kredytu stopy procentowe ulegną obniżeniu to będzie to miało wpływ również na oprocentowanie kredytu, a dzięki temu rata kredytu może zarówno się zmniejszyć jak i być wyższa. Jeśli oprocentowanie jest stałe to podczas całego okresu spłaty zobowiązania klient będzie mógł liczyć na równe raty. Dzięki temu może być pewny, że wysokość odsetek przez cały czas trwania zobowiązania nie ulegnie wzrostowi.

Prowizja

Jest opłatą bankową, która udzielana jest z tytułu udzielenia kredytu gotówkowego. Najczęściej wynosi kilka procent, wysokość waha się najczęściej w przedziale 2-6 procent. Prowizja opłacana jest jednorazowo podczas wypłaty zobowiązania i może być zrealizowana jednorazowo lub też skredytowana. Prowizja ma wpływ na wysokość całego kredytu jeśli będzie musiała być skredytowana. Wówczas reklamy informujące o kredycie zero procent mogą nie mieć znaczenia, bo zawsze należy spojrzeć na wszystkie koszty dodatkowe takiego zobowiązania. Opłata prowizyjna jest zdecydowanie wyższa w przypadku kredytu hipotecznego niż jeśli chodzi o kredyt gotówkowy o niższej sumie. Wysokość prowizji ustalana jest przez każdy bank indywidualnie, dlatego może się znacznie różnić w zależności od konkretnej instytucji bankowej. Najważniejsze jednak, aby prowizja nie przekraczała wysokości przewidzianej w ustawie antylichwiarskiej. Prowizja jest obliczona procentowo od sumy kredytu. Wyróżniamy kilka rodzajów prowizji. Podstawową jest prowizja za udzielenie kredytu, którą bank pobiera w chwili wypłaty zobowiązania lub może ją skredytować wliczając w raty. Kolejna prowizja dotyczy sytuacji, gdy kredytodawca może naliczyć daną prowizję w sytuacji, gdy dojdzie do wcześniejszej spłaty kredytu. Wówczas z tytułu utraconych odsetek, które bank miałby jeśli klient spłacałby w wyznaczonym terminie, pobierana jest określona prowizja. Wynosi najczęściej od jednego do pięciu procent kwoty spłacanego kapitału. Bank może również naliczyć dodatkową opłatę prowizyjną z tytułu przygotowywania wniosku kredytowego, jest kojarzona z tak zwaną opłatą przygotowawczą, przed przyznaniem decyzji o kredycie. Jest jednak coraz rzadziej stosowana. Kredyty gotówkowe są obarczone zdecydowanie wyższą prowizją aniżeli kredyty hipoteczne, ponieważ są to zobowiązania krótkoterminowe, a więc bank aby mógł więcej zarobić w tak niedługim czasie mus nałożyć na klienta odpowiednie koszty. Wówczas taka prowizja sięga od kilku do nawet kilkunastu procent. Maksymalna wartość prowizji ustalana przez bank określona została na podstawie ustawy antylichwiarskiej. Nie może przekroczyć 25 procent pożyczonej kwoty i w każdym roku obowiązywania umowy nie powinna być wyższa od 30 procent.

Ubezpieczenie kredytu

Jedną z form zabezpieczenia kredytu gotówkowego przez bank jest ubezpieczenie kredytu. W sytuacji, gdy klient będzie miał problemy finansowe z powodu utraty pracy lub kiedy go zabraknie, nie będzie kto miał spłacić zaciągniętego zobowiązania. Takie ubezpieczenie kredytu zapewnia ciągłość opłacenia kredytu w sytuacji, gdy dojdzie do nieprzewidzianych, trudnych okoliczności życiowych. Kredyt z ubezpieczeniem podejmowany jest najczęściej w przypadku zobowiązań długich, takich jak na przykład kredyt hipoteczny. Ubezpieczenie kredytu nie zawsze jest obowiązkowe, ale jest konieczne w sytuacji, gdy klient nie spełnia wszystkich wymagań stawianych mu przez instytucję finansową. Jeśli włożył za niski wkład własny to aby zrekompensować poniesione ryzyko, bank może nałożyć na kredyt dodatkowe ubezpieczenie. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie występuje tak często jak w przypadku kredytu hipotecznego. Kredyt gotówkowy zaciągany jest bowiem na pięć lat, dlatego też ryzyko niespłacenia zobowiązania maleje. Podczas ofertowania, klientowi często składane są dwie propozycje. Najczęściej jednak opcja z ubezpieczeniem jest korzystniejsza, dlatego nie opłaca się klientowi decydować się na kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia. Najważniejsze ubezpieczenia, które chronią kredyt gotówkowy to ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy czy ubezpieczenie na wypadek choroby.